2022 Renyin - 5
March: Renyin - 2 / Guimao - 1


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 guichou

5
Bi
Beak

Renyin

2 jiayin

6
Jian
Orion

Renyin

3 yimao

7
Chu
Well

Renyin

4 bingchen

8
Man
Ghost

Renyin

5 dingsi

9
Ping/Man
Willow
Insects awaken 14:44

6 wuwu

1
Ping
Stars

Guimao

7 jiwei

2
Ding
Bow

Guimao

8 gengshen

3
Zhi
Wings

Guimao

9 xinyou

4
Po
Chariot

Guimao

10 renxu

5
Wei
Horn

Guimao

11 guihai

6
Cheng
Neck

Guimao

12 jiazi

7
Shou
Base

Guimao

13 yichou

8
Kai
House

Guimao

14 bingyin

9
Bi
Heart

Guimao

15 dingmao

1
Jian
Tail

Guimao

16 wuchen

2
Chu
Winnowing
Basket

Guimao

17 jisi

3
Man
Souther
Dipper

Guimao

18 gengwu

4
Ping
Ox-boy

Guimao

19 xinwei
5
Ding
Weaving
Girl

Liri
Guimao

20 renshen
Xu
6
Zhi
Void
15:34 Spring Equinox

21 guiyou

7
Po
Danger

Guimao

22 jiaxu

8
Wei
Room

Guimao

23 yihai

9
Cheng
Wall

Guimao

24 bingzi

1
Shou
Stride

Guimao

25 dingchou

2
Kai
Tether

Guimao

26 wuyin

3
Bi
Stomach

Guimao

27 jimao

4
Jian
Pleiades

Guimao

28 gengchen

5
Chu
Net

Guimao

29 xinsi

6
Man
Beak

Guimao

30 renwu

7
Ping
Orion

Guimao

31 guiwei

8
Ding
Well

GuimaoExplanations

January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023