2023 Renyin - 5 / Guimao - 4
February:
Guichou - 9 / Jiayin - 8


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 gengyin

9
Chu
Orion

Guichou

2 xinmao

1
Man
Well

Guichou

3 renchen

2
Ping
Ghost
Jueri
Guichou

4 guisi

3
Ding/Ping
Willow
Spring Begins 2:43

5 jiawu

4
Ding
Stars

Jiayin

6 yiwei

5
Zhi
Bow

Jiayin

7 bingshen

6
Po
Wings

Jiayin

8 dingyou

7
Wei
Chariot

Jiayin

9 wuxu

8
Cheng

Horn

Jiayin

10 jihai

9
Shou
Neck

Jiayin

11 gengzi

1
Kai
Winnow

Jiayin

12 xinchou

2
Bi
House

Jiayin

13 renyin

3
Jian
Heart

Jiayin

14 guimao

4
Chu
Tail

Jiayin

15 jiachen

5

Man
Winnowing
Basket

Jiayin

16 yisi

6
Ping
Southern
Dipper

Jiayin

17 bingwu

7
Ding
Ox-boy

Jiayin

18 dingwei
Hai
8
Zhi
Weaving
Girl

Rain Water
22:35

19 wushen

9
Po
Void

Jiayin

20 jiyou

1
Wei
Danger

Jiayin

21 gengxu

2
Cheng
Room

Jiayin

22 xinhai

3
Shou
Wall

Jiayin

23 renzi

4
Kai
Stride

Jiayin

24 guichou

5
Bi
Tether

Jiayin

25 jiayin

6
Jian
Stomach

Jiayin

26 yimao

7
Chu
Pleiades

Jiayin

27 bingchen

8
Man
Net

Jiayin

28 dingsi

9
Ping
Beak

JiayinJanuary 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024