2023 Renyin - 5 / Guimao - 4
February:
Guichou - 9 / Jiayin - 8


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 gengyin

9
Chu
Orion

Guichou

2 xinmao

1
Man
Well

Guichou

3 renchen

2
Ping
Ghost
Jueri
Guichou

4 guisi

3
Ding/Ping
Willow
Spring Begins 2:43

5 jiawu

4
Ding
Stars

Jiayin

6 yiwei

5
Zhi
Bow

Jiayin

7 bingshen

6
Po
Wings

Jiayin

8 dingyou

7
Wei
Chariot

Jiayin

9 wuxu

8
Cheng

Horn

Jiayin

10 jihai

9
Shou
Neck

Jiayin

11 gengzi

1
Kai
Winnow

Jiayin

12 xinchou

2
Bi
House

Jiayin

13 renyin

3
Jian
Heart

Jiayin

14 guimao

4
Chu
Tail

Jiayin

15 jiachen

5

Man
Winnowing
Basket

Jiayin

16 yisi

6
Ping
Southern
Dipper

Jiayin

17 bingwu

7
Ding
Ox-boy

Jiayin

18 dingwei
Hai
8
Zhi
Weaving
Girl

Rain Water
22:35

19 wushen

9
Po
Void

Jiayin

20 jiyou

1
Wei
Danger

Jiayin

21 gengxu

2
Cheng
Room

Jiayin

22 xinhai

3
Shou
Wall

Jiayin

23 renzi

4
Kai
Stride

Jiayin

24 guichou

5
Bi
Tether

Jiayin

25 jiayin

6
Jian
Stomach

Jiayin

26 yimao

7
Chu
Pleiades

Jiayin

27 bingchen

8
Man
Net

Jiayin

28 dingsi

9
Ping
Beak

Jiayin


January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023