2023 Renyin - 5
January:
Renzi - 1 / Guichou - 9


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 jiwei

5
Wei
Pleaides

Renzi

2 gengshen

6
Cheng
Net

Renzi

3 xinyou

7

Shou
Beak

Renzi

4 renxu

8
Kai
Orion

Renzi

5 guihai

9
Bi/Kai
Well
Slight Cold 15:05

6 jiazi

1
Bi
Ghost

Guichou

7 yichou

2

Jian
Willow

Guichou

8 bingyin

3

Chu
Stars

Guichou

9 dingmao

4
Man
Bow

Guichou

10 wuchen

5

Ping
Wings

Guichou

11 jisi

6
Ding
Chariot

Guichou

12 gengwu

7

Zhi
Horn

Guichou

13 xinwei

8
Po
Neck

Guichou

14 renshen

9
Wei
Base

Guichou

15 guiyou

1

Cheng
House

Guichou

16 jiaxu

2
Shou
Heart

Guichou

17 yihai

3
Kai
Tail

Guichou

18 bingzi

4
Bi
Winnowing
Basket

Guichou

19 dingchou

5
Jian
Southern
Dipper

Guichou

20 wuyin
Zi
6
Chu
Ox-boy
Great Cold 8:30

21 jimao

7
Man
Weaving
Girl

Guichou

22 gengchen
New Year
8

Ping
Void

Guichou

23 xinsi

9
Ding
Danger

Guichou

24 renwu

1
Zhi
Room

Guichou

25 guiwei

2

Po
Wall

Guichou

26 jiashen

3
Wei
Stride

Guichou

27 yiyou

4
Cheng
Tether

Guichou

28 bingxu

5
Shou
Stomach

Guichou

29 dinghai

6
Kai
Pleiades

Guichou

30 wuzi

7
Bi
Net

Guichou

31 jichou

8

Jian
Beak

Guichou


January 2022
February 2022
March 2022
April 2022
May 2022
June 2022
July 2022
August 2022
September 2022
October 2022
November 2022
December 2022
January 2023
February 2023