2020 Gengzi - 7
March: Wuyin - 8 / Jimao - 7


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 guimao

3
Chu
Pleiades

Wuyin

2 jiachen

4
Man
Net

Wuyin

3 yisi

5
Ping
Beak

Wuyin

4 bingwu

6

Ding
Orion

Wuyin

5 dingwei

7
Zhi/Ding
Well
Insects
Awaken 2:57

6 wushen

8
Zhi
Ghost

Jimao

7 jiyou

9

Po
Willow

Jimao

8 gengxu

1
Wei
Stars

Jimao

9 xinhai

2
Cheng
Bow

Jimao

10 renzi

3

Shou
Wings

Jimao

11 guichou

4
Kai
Chariot

Jimao

12 jiayin

5
Bi
Horn

Jimao

13 yimao

6
Jian
Neck

Jimao

14 bingchen

7
Chu
Base

Jimao

15 dingsi

8
Man
House

Jimao

16 wuwu

9
Ping
Heart

Jimao

17 jiwei

1
Ding
Tail

Jimao

18 gengshen

2
Zhi
Winnowing
Basket

Jimao

19 xinyou
Liri
3

Po
Southern
Dipper

Jimao

20 renxu
Xu
4

Wei
Oxboy
3:50 Spring
Equinox

21 guihai

5

Sheng
Weaving
Girl

Jimao

22 jiazi

6

Shou
Void

Jimao

23 yichou

7
Kai
Danger

Jimao

24 bingyin

8
Bi
Room

Jimao

25 dingmao

9

Jian
Wall

Jimao

26 wuchen

1
Chu
Stride

Jimao

27 jisi

2

Man
Tether

Jimao

28 gengwu

3
Ping
Stomach

Jimao

29 xinwei

4
Ding
Pleiades

Jimao

30 renshen

5
Zhi
Net

Jimao

31 guiyou

6
Po
Beak

Jimao


January 2020
February 2020
March 2020
April 2020
May 2020
June 2020
July 2020
August 2020
September 2020
October 2020
November 2020
December 2020
January 2021
February 2021