Fengshui ja terveys

(Tukiasema.net)

Fengshui on perinteinen kiinalainen ympäristöoppi. Sitä voidaan kutsua myös järjestelyn taidoksi. Fengshui käsittelee fyysisen ympäristön vaikutusta ihmiseen. Perustasolla se on eliön luonnonmukaista pyrkimystä sopeutua elinpiiriinsä: miten saada ravintoa, suojaa ja jälkeläisiä.

Kiinalaiset päättivät uusien kylien, kaupunkien, palatsien, hallintorakennusten ja temppelien sijainnit ja rakenteet tutkimalla maastomuotoja, maaperää, ilmansuuntia ja ilmasto-olosuhteita. Ympäristövaikutuksiin luettiin myös ajankulku. Kaupunki, joka menestyy nyt, saattaa muutaman vuoden tai vuosikymmenen jälkeen menettää vaurautensa ja asemansa. Samoin keisarilliset dynastiat kukoistivat ja tuhoutuivat. Jokaisen hallinnon intressissä oli pyrkiä takaamaan oman vallan jatkuminen. Fengshui olikin pitkään vain hallitsijoiden käyttöön varattu opinala, jonka avulla rakennettiin ja sodittiin, elettiin ja haudattiin.

Erään historiallisen mullistuksen aikana joitakin keisarillisen palatsin virkailijoita pakeni palatsista mukanaan salattua tietoa. Yksi näistä virkamiehistä alkoi auttaa tavallisia ihmisiä parantamaan elämäänsä fengshuin avulla ja näin oppi vähitellen levisi yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin.

Miten fengshui eroaa tavallisesta ympäristöopista?

Me kaikki ymmärrämme, että hyvän asuinpaikan luomiseen tarvitaan tarpeeksi vettä, hyvä maaperä, suojaa luonnon ääri-ilmiöitä vastaan, sopivasti valoa jne. Kiinalaiset kuitenkin havaitsivat ympäristön vaikuttavan sellaisiin elämän alueisiin, joita me lännessä emme miellä samalla tavoin riippuviksi asuinolosuhteista.

Fengshuista kehittyi hienostunut ja monisyinen menetelmä, joka tutkii talon ulkoisen ympäristön ja sisäisen rakenteen vaikutuksia sellaisiin asioihin kuin vauraus, hedelmällisyys ja terveys. Fengshuita käytetään apuna lisäämään ihmisen kykyä kerätä vaurautta sekä tukemaan terveyttä, joka edistää hedelmällisyyttä ja ihmissuhteita. Erilaisia ajanlaskumenetelmiä sovelletaan tapahtumien ajoituksen määrittämiseen.

Terveys

Ihmisen geneettinen perimä määrittelee hänen fyysiset vahvuutensa ja heikkoutensa. Ihmisen syntymäaikaan perustuvan astrologisen tai numerologisen kartan katsotaan kertovan tästä terveyden perustilasta. Terveyteen vaikuttavat kuitenkin ihmisen ruokavalio, elintavat sekä ympäristö. Ruokavalio on osa perinteistä kiinalaista lääketiedettä. Elintapoihin kuuluvat sellaiset asiat kuin qigong (eri liikunnan lajit, hengitysharjoitukset ja meditatiiviset harjoitukset), omien velvollisuuksien hoitaminen sekä hyvien tekojen suorittaminen. Fengshui tutkii ympäristön vaikutusta.

Sairastunutta ihmistä voidaan siis tukea ei vain elintapoja parantamalla ja lääkkeitä syöttämällä vaan myös ympäristöä muokkaamalla.

Muodot

Mitä fengshui-konsultti siis katsoo määritellessään asuinympäristön terveellisyyttä?

Terveyttä ja hyvinvointia tukee suojattu pesä, jossa ihminen voi levätä ja rentoutua turvassa ulkopuolisilta häiriötekijöiltä. Suojaa talossa antavat seinät ja katto. Ovet ja ikkunat sallivat aktiivisen energian tulla sisään ja elävöittää asuntoa. Aktiivisen energian ja rauhoittavan energian tulee olla sopivassa tasapainossa keskenään. Nykyisin muotia oleva lasirakentaminen antaa etusijan aktiiviselle energialle ja vähentää ihmisen tarvitsemaa yksityisyyttä ja rauhaa. Seurauksena on terveyden heikkeneminen.

Talon tai huoneen muoto on merkittävä vaikuttaja. Säännöllinen, neliskulmainen rakenne antaa tasapainoisimman pohjan ihmisen toiminnalle. Jokaisella säännöllistä muotoa rikkovalla yksityiskohdalla katsotaan olevan vaikutus tietyn epätasapainon syntymiseen. Tämä vaikuttaa erityisesti ihmisen mielentilaan, joka sitten heijastuu ihmissuhteisiin ja fyysiseen terveyteen. Erityisen haitallisena pidetään vinoja seiniä. Mitä kauemmas neliömäisestä muodosta siirrytään, sitä todennäköisempää on erilaisten mielentilan häiriöiden syntyminen. Samankaltainen vaikutus on vinolla kattopinnalla. Seuraukset voivat ulottua masennuksesta ja keskittymiskyvyn puutteesta sairaalahoitoa kaipaaviin terveysongelmiin.

Huomionarvoinen vahingollinen piirre on huoneeseen työntyvä nurkka tai terävä huonekalun kulma. Jos kulma osoittaa kohti sänkyä tai istuinta, se voi aiheuttaa unettomuutta ja ärtyisyyttä. Pitkään jatkuessaan tällainen hyökkäävä energia tuottaa ruumiillisia vaivoja.

Unen aikana kehomme tarvitsee lepoa, jotta elintoiminnot pysyisivät kunnossa. Täten sängyn paikka on erityishuomion kohteena. Sen pitäisi sijaita huoneessa rauhallisella alueella, joka ei ole suoraan ikkunan tai oven edessä tai näiden välissä.

Tähdet

Tähti” on yksi sanoista, joita fengshuissa käytetään tarkoittamaan erityyppisiä energioita. Tähdillä voidaan kuvata energiaa sekä sen aineellisessa että aineettomassa muodossa; sekä staattisena (aine) että dynaamisena (aika). Myös ihmisen syntymäenergiaa voidaan symbolisoida tähdellä.

Fengshui-konsultti laskee talolle tähti- eli energiakartan talon rakentamisajankohdan ja ilmansuunnan perusteella. Tämä kartta kertoo talon vauraus- ja terveyspotentiaalin. Ihmisen omaa tähteä verrataan talon tähtikarttaan ja näin saadaan tarkempaa tietoa talon mahdollisista terveysvaikutuksista asukkaaseen.

Tähdet voivat hyvinkin tarkkaan osoittaa ongelmien laadun ja vaikutusalueen. Tiettynä vuonna syntynyt ihminen saattaa kärsiä jalkavaivoista kun taas toisen heikkous liittyy sydämeen tai silmiin. Tähdet kertovat alkoholismista, liikalihavuudesta, selkävaivoista, erakoitumisesta, ärtyisyydestä jne. Näitä tietoja apuna käyttäen voidaan ympäristöä järjestellä keskittyen ongelma-alueiden tasapainottamiseen. Esimerkiksi huonekalujen sijoittelu tai sisustuksen värit valitaan niin, että ne tukevat asukasta ja vähentävät asunnon vaivoja aiheuttavaa epätasapainoa.

Ongelmien syntyä voidaan ennakoida vaihtuvien energioiden eli ajassa lentävien tähtien avulla. Vuosittain ja kuukausittain vaihtuvat tähdet ovat tärkeimmät ennusteissa huomioon otettavat energiat. Olemassa olevan terveysongelman alkamisajankohta antaa viitteitä siitä asunnon alueesta, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Terveyteen vaikuttavat monet seikat, mutta ympäristöä muuttamalla voidaan vahvistaa ihmisen mielenterveyttä ja fyysistä puolustusjärjestelmää. Ympäristön järjestelyä voidaan käyttää muun hoidon kuten lääkityksen ja terapian vaikutusten tukemiseen.

Fengshuin piirissä on kahdentuhannen vuoden aikana kehitetty lukuisia koulukuntia, joilla jokaisella on omat ”salaisuutensa” ja täten energian laskemistapoja sekä korjaavia menetelmiä on paljon. Edellä esitellyt menetelmät ovat yleisluontoisia katsauksia tunnetuimpiin lähestymistapoihin.

Päivi Vilkki
Fengshui-konsultti