2017 Dingyou - 1
May: Jiachen - 6 / Yisi - 5


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 wuzi

4
Cheng
Net

Jiachen

2 jichou

5

Shou
Beak

Jiachen

3 gengyin

6
Kai
Orion

Jiachen

4 xinmao

7
Bi
Well
Jueri
Jiachen

5 renchen

8
Jian/Bi
Ghost
Summer Begins 8:31

6 guisi

9
Jian
Willow

Yisi

7 jiawu

1
Chu
Stars

Yisi

8 yiwei

2
Man
Bow

Yisi

9 bingshen

3
Ping
Wings

Yisi

10 dingyou

4
Ding
Chariot

Yisi

11 wuxu

5
Zhi
Horn

Yisi

12 jihai

6
Po
Neck

Yisi

13 gengzi

7
Wei
Base

Yisi

14 xinchou

8
Cheng
House

Yisi

15 renyin

9
Shou
Heart

Yisi

16 guimao

1
Kai
Tail

Yisi

17 jiachen

2

Bi
Winnowing
Basket

Yisi

18 yisi

3
Jian
Southern
Dipper

Yisi

19 bingwu

4
Chu
Ox-boy

Yisi

20 dingwei
Shen
5
Man
Weaving
Girl

21:31 Small Surplus

21 wushen

6
Ping
Void

Yisi

22 jiyou

7
Ding
Danger

Yisi

23 gengxu

8
Zhi
Room

Yisi

24 xinhai

9
Po
Wall

Yisi

25 renzi

1
Wei
Astride

Yisi

26 guichou

2
Cheng
Tether

Yisi

27 jiayin

3
Shou
Stomach

Yisi

28 yimao

4
Kai
Pleiades

Yisi

29 bingchen

5
Bi
Net

Yisi

30 dingsi

6
Jian
Beak

Yisi

31 wuwu

7
Chu
Orion

YisiExplanations

January 2017
February 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018