2017 Dingyou - 1
Maaliskuu: Renyin - 8 / Guimao 7


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 dinghai

6
Shou
Wall

Renyin

2 wuzi

7
Kai
Astride

Renyin

3 jichou

8
Bi
Tether

Renyin

4 gengyin

9
Jian
Stomach

Renyin

5 xinmao

1
Chu/Jian
Pleiades
Insects Awaken 9:33

6 renchen

2
Chu
Net

Guimao

7 guisi

3
Man
Beak

Guimao

8 jiawu

4
Ping
Orion

Guimao

9 yiwei

5
Ding
Well

Guimao

10 bingshen

6
Zhi
Ghost

Guimao

11 dingyou

7
Po
Willoq

Guimao

12 wuxu

8

Wei
Stars

Guimao

13 jihai

9
Cheng
Bow

Guimao

14 gengzi

1

Shou
Wings

Guimao

15 xinchou

2
Kai
Chariot

Guimao

16 renyin

3
Bi
Horn

Guimao

17 guimao

4
Jian
Neck

Guimao

18 jiachen

5
Chu
Base

Guimao

19 yisi

6

Man
House
Liri
Guimao

20 bingwu
Xu
7
Ping

10:29 Spring Solstice

21 dingwei

8
Ding
Tail

Guimao

22 wushen

9

Zhi
Winnowing
Basket

Guimao

23 jiyou

1
Po
Southern
Dipper

Guimao

24 gengxu

2

Wei
Ox-boy

Guimao

25 xinhai

3
Cheng
Weaving
Girl

Guimao

26 renzi

4
Shou
Void

Guimao

27 guichou

5

Kai

Danger

Guimao

28 jiayin

6
Bi
Room

Guimao

29 yimao

7
Jian
Wall

Guimao

30 bingchen

8

Chu
Astride

Guimao

31 dingsi

9
Man
Tether

GuimaoFebruary 2017
March 2017
April 2017
May 2017
June 2017
July 2017
August 2017
September 2017
October 2017
November 2017
December 2017
January 2018
February 2018