2023 Guimao - 4
March: Jiayin - 8 / Yimao - 7


Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Explanations

1 wuwu

1
Ding
Orion

Jiayin

2 jiwei

2
Zhi
Well

Jiayin

3 gengshen

3

Po
Ghost

Jiayin

4 xinyou

4
Wei
Willow

Jiayin

5 renxu

5
Cheng/Wei
Stars
20:37 Insects Awakening

6 guihai

6
Cheng
Bow

Yimao

7 jiazi

7

Shou
Wings

Yimao

8 yichou

8
Kai
Chariot

Yimao

9 bingyin

9
Bi
Horn

Yimao

10 dingmao

1
Jian
Kaula

Yimao

11 wuchen

2
Chu
Base

Yimao

12 jisi

3
Man
House

Yimao

13 gengwu

4
Ping

Heart

Yimao

14 xinwei

5
Din
g
Tail

Yimao

15 renshen

6
Zhi
Winnowing
Basket

Yimao

16 guiyou

7
Po

Southern
Dipper

Yimao

17 jiaxu

8

Wei
Ox-boy

Yimao

18 yihai

9
Cheng
Weaving
Girl

Yimao

19 bingzi

1
Shou

Void
Liri
Yimao

20 dingchou
Xu
2
Kai
Danger
21:25 Spring Equinox

21 wuyin

3
Bi
Room

Yimao

22 jimao

4
Jian
Wall

Yimao

23 gengchen

5
Chu
Stride

Yimao

24 xinsi

6
Man
Tether

Yimao

25 renwu

7
Ping
Stomach

Yimao

26 guiwei

8

Ding
Pleiades

Yimao

27 jiashen

9
Zhi
Net

Yimao

28 yiyou

1
Po

Beak

Yimao

29 bingxu

2
Wei
Orion

Yimao

30 dinghai

3
Cheng
Well

Yimao

31 wuzi

4
Shou
Ghost

Yimao
January 2023
February 2023
March 2023
April 2023
May 2023
June 2023
July 2023
August 2023
September 2023
October 2023
November 2023
December 2023
January 2024
February 2024