Jiuchi Nine-purple

Youbi Mountain


Star of Beidou

Youbi (Mizar B)

Star of Jiuxing

Youbi - Right Assistant

Gua

Li

Wuxing element

Fire

Direction

South

BackPäivi Vilkki