Babai Eight-white

Zuofu Mountain


Star of Beidou

Zuofu (Alcor)

Star of Jiuxing

Zuofu - Left Assistant

Gua

Gen

Wuxing element

Earth

Direction

North-East

BackPäivi Vilkki