Liubai Six-white

Wuqu Mountain


Star of Beidou

Kai Yang (Mizar A)

Star of Jiuxing

Wuqu - Military Curve

Gua

Qian

Wuxing element

Metal

Direction

North-West

BackPäivi Vilkki