Sanbi Three-jade

Lucun Mountain


Star of Beidou

Tian Ji (Phecda)

Star of Jiuxing

Lucun - Retained Wealth

Gua

Zhen

Wuxing element

Wood

Direction

East

BackPäivi Vilkki