Erhe Two-black

Jumen Mountain


Star of Beidou

Tian Xuan (Merak)

Star of Jiuxing

Jumen - Great Gate

Gua

Kun

Wuxing element

Earth

Direction

South-West

BackPäivi Vilkki