Yibai One-white


Tanlang Mountain


Star of Beidou

Tian Shu (Dubhe)

Star of Jiuxing

Tanlang - Covetous Wolf

Gua

Kan

Wuxing element

Water

Direction

North

BackPäivi Vilkki